Algemene voorwaarden

U wordt verzocht dit document zorgvuldig door te lezen waarin de algemene verkoopsvoorwaarden beschreven worden van Oogachtend webwinkel die geëxploiteerd wordt door Jospin BVBA. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Oogachtend webwinkel en op uw aankopen van Oogachtend Webwinkel.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen u en Jospin BVBA , statutair gevestigd te Hertogstraat 88/3, 3001 Heverlee. Ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder BTW nummer 0457 003 226.  Indien u klachten of vragen heeft over deze algemene voorwaarden van Oogachtend webwinkel kan u telefonisch of via mail contact met ons opnemen. De contactgegevens kan u hieronder beschreven terugvinden onder Artikel 1 of via de contactpagina.

Artikel 1: de identiteit van de ondernemer

Jospin BVBA
Handelend onder de naam:  Oogachtend: www.oogachtend.be
Ons adres:
Oogachtend
Hertogstraat 88/3
3001 Heverlee
Telefoonnummer: +32 16 22 58 40
Mail: info@oogachtend.be
BTW-nummer: BE 0898 717 866

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Het product

1. Bestelvoorwaarden: U kunt enkel producten kopen die in de Oogachtend webwinkel leverbaar en op voorraad zijn. Producten die niet in voorraad zijn of nog niet verschenen zijn kunnen enkel gereserveerd worden en worden pas als besteld beschouwd zodra deze op voorraad zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in de beschikbaarheid binden de ondernemer niet.
2. U kunt enkel producten kopen die voor eigen gebruik zijn bestemd of voor de door u beoogde ontvanger(s). Jospin BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren (B.V. wanneer het vermoeden ontstaat dat de aangekochte artikelen bestemd zijn voor wederverkoop via niet door de Oogachtend goedgekeurde kanalen.
3. Het aanbod van producten bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten en/of diensten. Producten zijn zo beschreven dat het voor de consument duidelijk is om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in de voorstelling binden de ondernemer niet.
4. Elk product  bevat zodanig informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het product zijn verbonden: de prijs inclusief belastingen, de kosten gebonden aan aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen hiervoor nodig zijn, het al dan niet toepassen van het herroepingrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
5. Het product wordt als conform aanvaard geacht bij de levering.
6. Oogachtend spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en producten accuraat is op het moment dat deze informatie op Oogachtend verschijnt.  Hoewel we trachtten om Oogachtend zo actueel mogelijk te houden,  is het mogelijk dat de getoonde informatie niet altijd precies overeenkomt met de werkelijke situatie op het moment wanneer u een bestelling plaatst.

Artikel 4: bestelprocedure

1. Wanneer u producten ziet die u graag wilt bestellen komen deze door het klikken op het winkelmandje icoon terecht in uw winkelmandje.
2. Als u op uw winkelmandje klikt kan u een overzicht zien van de artikels die u wilt bestellen. Dit overzicht biedt tevens de mogelijkheid om eventuele fouten die u ziet aan te passen of wijzigingen in het aantal door te voeren.
3. Vervolgens klikt u op de knop afrekenen.
4. Hierna moet u accountgegevens bevestigen en een betalingsmethode kiezen
5. Na de keuze voor betalingsmethode wordt uw bestelling naar ons toegestuurd
6. Oogachtend stuurt u dan een bevestigingsmail. Dit wil echter niet zeggen dat wij u betaling hebben aanvaard.
7. De koopovereenkomst komt tot stand uiterlijk op het moment wanneer u de goederen ontvangt.
8. We werken met onze vaste transporteurs DPD en GLS. De verwachte levertermijn van uw bestelling is 4 werkdagen.

Artikel 5: Weigering van bestelling

1. Het artikel is niet meer in voorraad, zal niet meer verschijnen of is niet meer verkrijgbaar bij de uitgever.
2. Het totaalbedrag van uw bestelling kan niet worden afgeschreven van uw rekening.
3. Uw Credit Card maatschappij geeft geen autorisatie voor het bedrag van uw geplaatste bestelling.
4. U voldoet niet aan de bestelvoorwaarden.

Artikel 6: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de beschikbare producten en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel  7: Betalingsvoorwaarden bij afsluiting overeenkomst

1. De consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn van het herroepingrecht (zie paragraaf retourneren van artikels)
2. Volgende mogelijkheden werden voorzien tot betaling:
Contante betaling of met Credit Card bij afhaling in de winkel
Betaling met VISA, Master Card, American Express
3. De prijzen vermeld in onze offertes zijn gegarandeerd op het moment van bestelling waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.  In deze prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
4. Betalingsfaciliteiten kunnen uitsluitend schriftelijk en steeds bij wijze van uitzondering worden toegestaan. Niet naleving van één betalingstermijn brengt dan de onmiddellijke opeisbaarheid  van het verontschuldigde saldo met zich mee zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is
5. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van €50 en een maximum van €2000.
6. Jospin BVBA blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden
8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Vlaams-Brabant bevoegd.

Artikel 8: Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 (veertien) dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond word bevonden is de aansprakelijkheid van Jospin BVBA beperkt tot omruiling van de goederen.

Artikel 9: Algemeen

Jospin BVBA  behoudt zich het recht voor om :

1. Oogachtend webwinkel al dan niet met voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of al dan niet tijdelijk op te heffen; en/of
2. Deze Algemene voorwaarden en/of de leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u  met een bepaalde wijziging van de Algemene voorwaarden niet akkoord gaat dient u het gebruik van Oogachtend webwinkel onmiddellijk stop te zetten
3. Ingeval deze Algemene voorwaarden door Jospin BVBA worden gewijzigd zijn op uw bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw bestelling. U  beschikt steeds over het recht om de algemene voorwaarden die voor u van toepassing zijn op te vragen door een e-mail te sturen naar info@pinceel.be
4. Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
5. Op de koopovereenkomst tussen u en Jospin BVBA  is het Belgisch recht van toepassing.

LEVERINGSVOORWAARDEN Jospin BVBA

Artikel 10: Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

Artikel 11: Toepassingsgebied en leveringen op verschillende adressen

Op dit moment kunnen wij bestellingen slechts op één adres afleveren. Wanneer u producten op meerdere adressen wilt laten afleveren dient u voor elk adres een afzonderlijke bestelling te plaatsen. Wij kunnen bestellingen via www.hbl.be in het buitenland bezorgen, de verzendkosten worden hiervoor per land afzonderlijk in rekening gebracht samen met de verzendkosten voor het gewicht van uw bestelling.

Artikel 12: Lever termijn

De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)  te rekenen vanaf de datum van totstandkoming van de koopovereenkomst maar kan oplopen tot 7 werkdagen.  Thuisbezorging in het buitenland en op afgelegen adressen kan enkele dagen langer duren.  In het geval je de bestelling na 2 weken nog niet hebt ontvangen raden wij om contact met ons op te nemen. De contactinformatie kan u terugvinden op de contactpagina of onder artikel 1.

RETOURNEREN VAN ARTIKELS Jospin BVBA

Artikel 13: Herroepingrecht van de consument

1. Bij aankoop van een artikel beschikt de consument volgens het Europees Consumenten Recht op de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave binnen de 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag na levering van het product.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omspringen met de verpakking en het product slechts in die mate uitpakken die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt zal hij het product in de originele verpakking retourneren conform de redelijke instructies gegeven door de ondernemer.
3. Indien een bedrag betaald is zal Jospin BVBA zich eraan verbinden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering te betalen bij retournering van een product.

Artikel 14: Annuleren van een bestelling

1. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingrecht om een bestelling te annuleren betalen wij het aankoopbedrag aan u terug. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
2. Wanneer u uw bestelling niet in dezelfde staat retourneert  als waarin u de producten ontvangen heeft kunnen wij de bestelling en/of de verzendingskosten van de bestelling op u verhalen. Wanneer u dus een bestelling annuleert dient het product in dezelfde staat te zijn als bij ontvangst.

Artikel 15: levering van beschadigde, gebrekkige en/of foutieve producten

1. In geval van een beschadigde en/of gebrekkige levering bij ontvangst kan u uw bestelling kosteloos laten ruilen onder voorwaarde dat deze vaststelling binnen de 14 dagen plaats vindt, dat het product in deze gebrekkige staat geleverd werd en een bewijs van de verzendingskost  voorzien is bij retournering. In geval van retourzending bij beschadigde en/of gebrekkige producten betalen wij u de verzenkosten voor retourneren terug en leveren wij u kosteloos een ruil exemplaar. Indien de betreffende bestelling uit voorraad is betalen wij u het bedrag van deze bestelling terug.
2. In geval van een foutieve levering bij ontvangst kan u uw bestelling kosteloos laten terugbetalen onder voorwaarde dat deze vaststelling binnen de 14 dagen plaats vindt, dat het product foutief besteld is en een bewijs van de verzendingskost  voorzien is bij retournering.

Artikel 16: Gegevens voor retourneren

Producten retourneren door deze op te sturen naar of ter plaatse af te leveren:
Oogachtend
Hertogstraat 88/3
3001 Heverlee

Indien u een product wil retourneren dient u  het volgende mee te sturen/brengen
Een kopie van uw bestellingoverzicht
De bestelling in originele staat
Bij verzending: een bewijs van de verzendkosten

In geval van retourzending dient u met volgende elementen rekening te houden
Het kan 7 (zeven) dagen duren voordat wij u verzending ontvangen
Retourneren worden binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst verwerkt
U dient bij het retourneren via de post redelijke zorg trachten na te streven zodat de inhoud onderweg niet beschadigd raakt.
 

Verzendtarieven

LandPakketExtra KG
Belgie5,000,00
Bulgarije31,140,00
Denemarken11,420,00
Duitsland7,290,00
Estland40,370,00
Finland24,580,00
Frankrijk11,000,00
Hongarije25,970,00
Ierland18,660,00
Italie16,720,00
Letland40,370,00
Litouwen40,370,00


LandColloExtra
Luxemburg6,380,00
Nederland6,000,00
Noorwegen18,611,68
Oostenrijk10,650,00
Polen25,970,00
Portugal38,480,00
Roemenie31,140,00
Slovenie25,970,00
Slovakije17,940,00
Spanje20,530,00
Tsjechie17,940,00
Zweden21,610,00